F.A.Q

Често поставени Прашања

Некои од најчестите прашања кои се поставуваат

 • Посетете го наредниот линк
  ltsecurityinc.com/downloads
  Пристиснете на копчето за Client Software
  Изберете ја опцијата за NVMS7000
  Одкако ќе се спушти, со десен клик се одбира опцијата Extract all
  Продолжете со чекорите за инсталација, илустрирани подолу
  Одкако ќе заврши инсталацијата отворете го софтверот
  Креирајте корисник и лозинка. Лозинката е многу важна, ве молиме не ја заборавајте
 • Одкако ќе го пуштите софтверот NVMS7000. Одберете го рекордерот во долниот прозорец и притиснете add to client
  Потоа на новоотворениот порзорец це додаваат потребните параметри. Се корисат корисникот и лозинката од рекордерот
  Со притискање на копчето add, треба да се појави порака за успешно додавање.
  После додавање на рекордерот, во панелот control panel се одбира Main View.
  За да се пуштат камерите во живото, се притиска на новокреираната папка со двоен клик.
 • Во софтверот за системот (NVMS7000) се протиска на Remote Playback
  Во новоотворениот прозорец, се селектира календарот, потоа се одбира почетно и крајно време, и се притиска на копчето ОК
  По одбирање на времето се притиска двапати на посакуваната камера. Снимката ќе се прикаже во прозорецот.
  За да се превземе истата снимка. На прозорецот од снимката со десен клик се одбира downlaod.
  Бо новоотворениот прозорец се одбира начинот и типот на снимката која што ке се превземе. И се притиска на копчето download.
 • Потребно е да имате инсталирано софтверот за FOUTECH системи - FOUTECH CMS (Може да се превземе инсталацијата подолу) Одкако ќе го пуштите софтверот, во табот System се одбира Device Manager.
  Во следниот прозорец се селектира опцијата add area.
  Во новоотвореноит порзорец се именува зоната и се притиска OK.
  Потоа се одбира креираната зона и се притиска add device.
  Во новиот прозорец се именува уредот, се внесува IP адресата. Потоа се внесува корисничкото име и лозинка. И се притиска ОК.
  Повторно се кликнува ОК.
  Од левата срана ќе се појави името на уредот. Со двоен лев клик се поврзува на него.
  Потоа на истиот уред се клика со десен клик, и во подменито се одбира Connect all video.
 • Во софтверот (CMS) со двоен лев клик се одбира рекордерот од левото мени. Потоа се притиска на копчето Playback.
  Во новиот прозорец пред се се одбира рекордерот во полето device. Потоа се одбира опцијата да се пребарува по време(by time).
  Во полето channel се одбира посакуваната камера и се притиска на копчето add (може да се одберат до 4 камери).
  Во следното поле се одбира почетно и крајно време на снимката и потоа се притиска на копчето search. Во празниот простор ќе се појави снимката, и истата се пушта со двоен клик.
  За превземање со лев клик се одбира снимката. И се притиска download.
 • По инсталација на Milesight CMS софтверот кој може да се пронајде на следниот линк.Milesight CMSСе отвара и се притиска на копчето за нов таб. Потоа се притиска на devices.
  Во новоотворениот прозорец во полето за пребарување на нов уред, се одбира NVR. Потоа се притиска на копчето search, се селектира новонајдениот уред и во полето username и password се внесува корисничкото име и пасвордот, и се птитиска на копчето add.
  Во табот live view, во горниот десен дел се одбира бројот на канали кој што ги има уредот.
  Каде што е појавен новиот уред со десен клик се избира play
 • Во Milesight CMS софтверот се отвара нов таб и се притиска на playback.
  Во новиот прозорец се избираат посакуваните камери. Во календарот се одбира датумот и се притиска на копчето search. Одкако ќе се појави лентата за снимениот материјал на самата лента со лев клик се одбира времето и потоа се стиска копчето play
  За превземање на истите снимки се притиска на копчето clip(која има икона како ножици). Потоа на дадената лента се одбира почетно и крајно време и се притиска на копчето за превземање(стрелка надолу).
  Во новиот прозорец се одбираат материјалите кои сакате да ги превземете и се притиска на копчето download selected.

Tехничка поддршка

kosta@videoalarm.com.mk

Поддршка за контрола на пристап

kire@videoalarm.com.mk

Поддршка за CCTV и алармни системи

support@videalarm.com.mk

E-mail за останата поддршка